Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1
Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:a. Yobis Holding B.V.  : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: obis Holding B.V.  gevestigd aan de Energieweg 51 te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51782456, met het e-mailadres info@taftoys.nl. ;b. klant: iedere natuurlijke persoon die via de website met Yobis Holding B.V.  een overeenkomst aangaat;c. overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de klant en Tom’s Babycare ;d. product: de zaak die door obis Holding B.V.  wordt geleverd;e. website: de website www.taftoys.nl  die wordt beheerd door Yobis Holding B.V. 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.2 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Yobis Holding B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt dat Yobis Holding B.V. alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Yobis Holding B.V. in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Indien het product binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt. Yobis Holding B.V. zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yobis Holding B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 5 PRIJSWIJZIGING
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 De door Yobis Holding B.V. opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.2 Indien Yobis Holding B.V. de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, neemt Yobis Holding B.V. contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaaltYobis Holding B.V. reeds betaalde bedragen terug binnen 7 dagen na de ontbinding.

6.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Yobis Holding B.V. en nieuw adres heeft opgegeven.

6.4 De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

6.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

ARTIKEL 7 BETALING
7.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:a. middels bancaire overschrijving; door de klant naar het opgegeven bankrekeningnr of rechtstreeks mbv Idealb. middels eenmalige machtigingc. middels Paypald. middels creditcard: mastercard, visa of american express

7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Yobis Holding B.V. ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

Artikel 8 Ontbinding van de overeenkomst door de klant
8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, ongewassen en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Yobis Holding B.V. zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8.3 Indien de klant vragen heeft over het retourneren van producten, kan hij contact opnemen met Yobis Holding B.V. via e-mail: info@taftoys.nl

ARTIKEL 9 KLACHTENREGELING
9.1 Yobis Holding B.V. raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.

9.2 Klachten kunnen gemeld worden bij: Yobis Holding B.V.  via e-mail: info@taftoys.nl Bij de melding van een klacht dient de klant zijn klantnummer te verstrekken aan Yobis Holding B.V. .

9.3 Klachten worden door Yobis Holding B.V. binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.4 Door Yobis Holding B.V. als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Yobis Holding B.V. .

ARTIKEL 10 GARANTIE
10.1 Voor al de door Yobis Holding B.V. geleverde producten geldt de wettelijke garantie termijn van 2 maanden.

10.2 Indien schade of gebreken aan een product zijn ontstaan door:a. normale slijtage;b. onoordeelkundig gebruik;c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;e. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen,dan kan de klant geen beroep doen op de garantie.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
In geval van overmacht is Yobis Holding B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Yobis Holding B.V. als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Yobis Holding B.V. , totdat alle vorderingen die Yobis Holding B.V. op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

12.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Yobis Holding B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Tom’s Babycare , mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

ARTIKEL 15 KLANTENSERVICE
Voor vragen over bestellingen en dergelijke kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Yobis Holding B.V.. De klantenservice is bereikbaar via e-mail: info@taftoys.nl

ARTIKEL 16 PERSOONSGEGEVENS
16.1 Yobis Holding B.V. draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens van de klant voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

16.2 Yobis Holding B.V. verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:a. het versturen van de bestelde producten;b. het beheren van een klantenbestand.

16.3 Yobis Holding B.V. verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

ARTIKEL 17 BEVEILIGING EN INTERNET
Yobis Holding B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Yobis Holding B.V. zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de klant elektronisch kan betalen. In dat kader zal Yobis Holding B.V. zorgen voor een veilige webomgeving.

ARTIKEL 18 SLOTBEPALINGEN
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3 Op elke overeenkomst tussen Yobis Holding B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing

× Stel je vraag via WhatsApp